Vállalási feltételek

Vállalási feltételek

  1. Az UH technika Bt. fényképezőgépek és optikák, egyéb fotótartozékok kizárólag a gyári garanciát nem érintő javításaival, átalakításával, tisztításával, beállításával foglalkozik.
  2. A végzett szolgáltatásra  a  249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet alapján vállalunk jótállást, vagyis 20000 forint számlaérték fölött 6 hónapot (lásd a rendelet mellékelt szövegében). A rendeletben meghatározott értéket el nem érő munkákra 3 hónap jótállást vállalunk – kivéve, ha a javítás jellege olyan, hogy a végeredmény eleve kétséges, ilyen esetben ezt az ügyféllel egyeztetjük, illetve a számlára rávezetjük. A szolgáltatási garancia (jótállás) csak a végzett munkára, illetve az ltalunk beszerzett új alkatrészekre vonatkozik, a berendezések egyéb meghibásodásai nem tartoznak ebbe a körbe.
  3. Bontott, illetve az ügyfél által hozott alkatrészekre nem vállalunk jótállást.
  4. A szakszerűtlen használatból, beázásból, külső behatásokból eredő meghibásodásra nem vonatkozik a jótállás. Az ügyfél (más szerviz) által végzett megbontás esetén a jótállás megszűnik.
  5. A jótállásra való jogosultságot a számla igazolja.
  6. A garanciális reklamáció bejelentését emailben, levélben fogadjuk el.
  7. A külső szemrevételezéssel elvégezhető hibafelmérés ingyenes. Amennyiben a hibafeltárás csak megbontással végezhető el, akkor arról előre egy árajánlatot adunk. Ebben az esetben, ha a berendezés javítható, akkor a hibafelmérés ingyenes (a javítás árában benne van). Amennyiben a berendezés nem javítható, gazdaságosan nem javítható, illetve az ügyfél nem kéri a javítást, úgy a bevizsgálásról szóló számlát mindenképpen ki kell fizetnie. A berendezést ebben az esetben megbontott állapotban adjuk vissza.
  8. A munka elkészültével a ügyfelet telefonon/emailben értesítjük. Ez után a berendezés 1 hónapon belül az eredeti számlaértéken átvehető, az ügyfél írásos kérésére az időtartam további 1 hónappal meghosszabbítható. Ez után napi 500 forint tárolási díjat számítunk fel. 3 hónap tárolás után a berendezést a értékesítjük/megsemmisítjük.
  9. A berendezés átvételekor előzetes árajánlatot adunk (emailben vagy papíron). Amennyiben a megbontás után derül ki, hogy a költségek ennél magasabbak, erről az ügyfelet  írásban értesítjük (email, sms), illetve a beleegyezését kérjük (email, sms).
  10. Az elkészült gépeket, optikákat (eszközöket) az ügyfél kérésére postán, futárral stb. is visszaküldhetjük. Ebben az esetben a szállítás módját az ügyfél határozza meg, a postának (szállítónak) a csomagot az ő megbízásából adom át. Amennyiben a csomaggal a szállítás során bármi történne, azért semmilyen felelősséget nem tudok vállalni, a feladóvevényt természetesen átadom a tulajdonosnak, hogy a szállító céggel szemben érvényesíthesse a jogait.

 

Melléklet

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 248. §-ában foglaltakra figyelemmel a Kormány a következőket rendeli el:
1. § (1) Az e rendelet mellékletében felsorolt, a fogyasztó [Ptk. 685. § d) pont] által megrendelt javító-karbantartó szolgáltatások esetében, amennyiben (a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja) a szolgáltatást nyújtó vállalkozót (a továbbiakban: vállalkozó) jótállási kötelezettség terheli.
(2) Nem alkalmazhatók e rendelet szabályai, ha a javító-karbantartó szolgáltatást a szolgáltatás tárgyát képező dologra (a továbbiakban: dolog) vonatkozó szavatosság vagy jótállás alapján teljesítették.
(3) A vállalkozó az e rendeletben foglaltaknál a fogyasztóra nézve kedvezőbb jótállási feltételeket vállalhat.
(4) Semmis az a megállapodás, amely az e rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.
2. § (1) A jótállás időtartama hat hónap.
(2) A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozó végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik.
3. § (1) A vállalkozó köteles a fogyasztónak a szolgáltatás díjának átvételekor, legkésőbb a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadásakor – külön kérés nélkül -jótállási jegyet átadni.
(2) A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a) a vállalkozó nevét és címét;
b) az elvégzett munkát, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat;
c) a szolgáltatás díját;
d) a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét;
e) a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, továbbá személygépkocsi és motorkerékpár esetében a kilométeróra állását.
(3) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
(4) A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
(5) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti.
4. § (1) A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
c) az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját,
d) a dolog átadása vagy az üzembe helyezés időpontját,
e) a hiba bejelentésének időpontját,
f) a hiba leírását,
g) a kifogás rendezésének módját.
(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A vállalkozó a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni köteles.
(4) Amennyiben a vállalkozó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról a fogyasztót legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni.
(5) A vállalkozó a kijavítás vagy a munka újbóli elvégzésének határidejét a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel köteles megállapítani és a fogyasztót a vállalt határidőről a bejelentéskor vagy a (4) bekezdésben meghatározott esetben az ott megjelölt időtartamon belül tájékoztatni.
5. § (1) A vállalkozó a dolgot kijavításra elismervény ellenében köteles átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének idejét és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.
(2) Amennyiben a hibás teljesítés folytán a kijavítandó dolog elszállítása vagy visszaszállítása szükséges, erről – a melléklet 4. pontjában felsorolt járművek, továbbá a 10 kg-nál kisebb tömegű és tömegközlekedési járművön szállítható dolgok kivételével – a vállalkozó köteles gondoskodni. Amennyiben az el-, illetve visszaszállítást a vállalkozó elmulasztja, azt a vállalkozó költségére a fogyasztó is elvégezheti vagy elvégeztetheti.
6. § (1) Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatálya, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2)1

Melléklet a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

1. Lakás-karbantartási és -javítási szolgáltatások.
2. Háztartási gépek és készülékek javítása.
3. Barkács- és kerti szerszámok javítása.
4. Személygépkocsik, motorkerékpárok karbantartása és javítása.
5. Audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása.
6. Gyógyászati segédeszközök javítása.
7. Telefon- és telefax-berendezések javítása.
8. Hangszerek javítása.
9. Órák javítása.